Biografija

 • Radno mesto i radno iskustvo:

  • od 1983. godine u stalnom radnom odnosu na Odeljenju za hematologiju i imunoalergologiju
  • načelnik Klinike za hematologiju Kliničkog centra u Nišu,
  • od 1997-2002. godine direktor Klinike za hematologiju Kliničkog centra u Nišu,
  • 2007. godine izbor u zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Nišu
  • 2002. godine izbor u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu
  • 1997. godine izbor u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Nišu
  • 1991. godine izbor u zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu u Nišu, 1995. reizbor
 • Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu upisala 1975/76. godine, završila 1980/81. godine
  • poslediplomske studije iz oblasti hematologije upisala je 1981/82. godine,  završila 1987.
  • specijalizacija iz interne medicine, januar 1990.
  • doktorsku disertaciju odbranila 1996.
  • subspecijalizacija iz oblasti hematologije, 2005.
Prof. dr Lana Mačukanović-Golubović
 • Jedan je od autora u sledećim knjigama:

  • “Diferencijalna dijagnostika sindroma anemije”, Niš, 2007.
  • “Interna medicina”, Prosveta, Niš, 2004.
  • “Nefrologija-principi i praksa”, Medicinski fakultet, Niš, 2002.
  • “Problematika bolesti i rizika u stomatološkoj praksi”, SKC Niš, 2001.
  • “Interna medicina-primeri iz kliničke prakse sa komentarima”, Prosveta, Niš, 1999.
  • Monografija “Perniciozna anemija-dijagnoza i terapija”, Zadužbina Andrejevič, Beograd, 1998.
  • “Interna medicina-primeri iz kliničke pakse”, Prosveta, Niš, 1996.
 • Publikacije:

  • učestvovala je kao koautor u pisanju monografije Aspirin digest 1981. godine
  • autor je i koautor u preko 200 stručnih i naučnih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim skupovima
  • autor je i koautor u preko 20 radova štampanih u celini u referentnim časopisima
  • učestvovala je kao mentor u izradi magistarskih i doktorskih teza, subspecijalističkih i diplomskih radova

Rođena je 04.09.1956. godine u Ohridu.