Biografija

 • Radno mesto i radno iskustvo:

  • od 1972-2010. godine u stalnom radnom odnosu u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”,
  • načelnik Klinike za kardiovaskularnu rehabilitaciju Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”,
  • redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu,
  • zamenik šefa predmeta interna medicina,
  • član nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu,
  • član uređivačkog odbora časopisa “Acta Medica Mediana”,
  • predsednik Aktiva kardiologa podružnice SLD u Nišu,
  • član oragnizacionih odbora brojnih naučnih skupova iz kardiologije,
  • predsedavajući na sednicama Kongresa kardiologa Srbije
  • 1987. godine nagrađen plaketom SLD za angažovanje u radu SLD podružnice u Nišu
 • Bio je oženjen, otac je troje dece.

  • Preminuo je posle kraće bolesti 21. novembra 2017. godine
Prof. dr sc. med. spec. Vladislav Marković
 • Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 1968.
  • specijalizacija iz interne medicine 1977.
  • magistar medicinskih nauka, oblast kardiologija, 1978.
  • subspecijalizacija iz kardiologije 2005.
  • doktorsku disertaciju odbranio 1981.
  • govorio je francuski jezik
 • Stručna usavršavanja u inostranstvu i dodatne edukacije:

  • 1978.-1979. godine 9 meseci stručnog usavršavanja u Kardiološkoj klinici bolnice Lariboisiere u Parizu.
  • Nakon usavršavanja u Parizu uveo je ehokardiografiju (UZ srca) i doprineo njenom daljem razvoju za region jugoistočne Srbije
 • Projekti:
  Efekti dugotrajnog fizičkog treninga na bolesnike sa preležanim infarktom miokarda
  Uticaj disfunkcije miokarda leve komore na tok i prognozu bolesnika sa preležanim infarktom miokarda
 • Članstva:
  Udruženje kardiologa Srbije,
  Kardiološka sekcija SLD
 • Publikacije:
  Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima,
  Jedan je od koautora za udžbenike predmeta “Interna medicina” za studente medicine i udžbenika za poslediplomsku nastavu iz kardiologije.

Specijalnosti Prof. dr Vladislava Markovića i zaduženja koja je imao u poliklinici Naissa

Kardiologija

Interna medicina

Kardiovaskularne bolesti